Inspektor weterynaryjny
Brzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w komputer, laptop, drukarkę, urządzenia pomiarowe itp.
Siedziba znajduje się na I i II piętrze budynku bez windy.
Praca w siedzibie i wyjazdy służbowe na terenie powiatu brzeskiego.
Wyjazdy na szkolenia, konferencje itp. na terenie całego kraju.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o wymaganiach weterynaryjnych o paszach i ubocznych produktach zwierzęcych.
 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz.
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie zbierania, transportowania, operowania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów.
 • Realizacje krajowych programów i planów dotyczących monitorowania paszach, materiałch paszowych oraz w wodzie.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu pasz i utylizacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i prawa jazdy kat. B)
 • Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru (wzór w załączeniu)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
  ul. Oławska 25
  49-306 Brzeg
  Sekretariat: I piętro pokój nr 7

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.

Informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat otrzyma telefonicznie.

Procedura kwalifikacyjna odbędzie się w trzech etapach:
1. weryfikacja dokumentów,
2. sprawdzian wiedzy i umiejętności (sprawdzian pisemny ze znajomości aktów prawnych wymaganych na stanowisku pracy oraz test praktyczny z obsługi komputera),
3. rozmowa z komisją rekrutacyjną.

Inspektor weterynaryjny

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna