Inspektor weterynaryjny
Bezledy
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw weterynaryjnej kontroli granicznej
w zespole ds. weterynaryjnej kontroli granicznej (Punkt Kontroli Granicznej w Bezledach)

Warunki pracy

Praca w ramach podstawowego czasu pracy wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Praca w obrębie Punktu Kontroli Granicznej w Bezledach, możliwe wyjazdy służbowe.
Punkt Kontroli zlokalizowany jest w budynku parterowym i nie jest wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Stanowisko wymaga wykonywania pracy:
- w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Podstawowe wyposażenie stanowiska obejmuje: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe: telefon, faks, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne itp.
- w specjalistycznych pomieszczeniach stref kontrolnych z użyciem sprzętu i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz
W strefach kontrolnych możliwa praca w obniżonej temperaturze oraz wymagająca kontaktu ze zwierzętami.
Wykonywanie zadań na stanowisku wiąże się z obsługą klientów zewnętrznych, występuje stres i zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie w imieniu granicznego lekarza weterynarii weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt żywych, jadalnych i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego a także pasz zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, we współpracy z innymi służbami i inspekcjami zaangażowanymi w kontrole graniczne
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie uregulowanym w upoważnieniu udzielonym przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku w obszarze jego właściwości rzeczowej i miejscowej
 • Obsługa specjalistycznych systemów informatycznych związanych z przeprowadzeniem weterynaryjnej kontroli granicznej (TRACES, GLWeWeb, RASSF, inne) w celu rejestracji, monitorowania i wymiany informacji o kontrolowanych przesyłkach
 • Wykonywanie innych wymaganych przepisami prawa czynności kontrolnych (m.in. związanych z nadzorem nad przesyłkami towarów w wywozie) oraz udzielanie opinii i wyjaśnień podmiotom zewnętrznym w zakresie spełniania wymogów weterynaryjnych
 • Prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach w celu wyeliminowania zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi i zwierząt
 • Monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych dotyczących wykonywania kontroli granicznych
 • Sporządzanie i archiwizacja dokumentów w zakresie kontrolowanych przesyłek zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Inspektoratu, w tym sporządzanie sprawozdań
 • Wykonywanie zadań wyznaczonych przez granicznego lekarza weterynarii, w tym wystawianie rachunków za czynności weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek towarów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących granicznej kontroli weterynaryjnej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza nt. struktury, funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera i innych urządzeń teleinformatycznych oraz biurowych, w tym umiejętność praktycznej obsługi aplikacji pakietu MS Office
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • wykształcenie: wyższe studia podyplomowe w obszarze bezpieczeństwa żywności. Posiadanie tytułu specjalisty z zakresu: administracji i epizootiologii weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwa żywności lub higieny pasz
 • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów informatycznych (TRACES, RASFF, GLWeWeb)
 • Umiejętność interpretowania i stosowania prawa w praktyce, asertywność, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość uregulowań dotyczących funkcjonowania służby cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  Punkt Kontroli Granicznej w Bezledach
  Przejście graniczne drogowe Bezledy
  11-200 Bartoszyce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty w zamkniętych kopertach z podaniem: imienia i nazwiska, adresu kandydatki/kandydata oraz dopisku „Oferta pracy w służbie cywilnej” należy składać w wyznaczonym terminie osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem firm kurierskich lub urzędów pocztowych.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres e-mail.
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty niekompletne oraz doręczone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu (np. pocztą e-mail) a także oferty doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o metodach naboru: nabór będzie obejmował 3 etapy: I etap - formalna weryfikacja ofert kandydatek/kandydatów, II etap - test wiedzy, III etap- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów będą informowani o szczegółach telefonicznie lub za pomocą poczty email.
Z zasadami organizacji i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku kandydatki/kandydaci mogą zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://www.griwgda.pl/bip/index.php?id=402&id2=398.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4000 zł brutto.
Naszym Pracownikom oferujemy m.in.:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych, dofinansowanie do studiów podyplomowych, nauki języka obcego,
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika),
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 7377863 lub (58) 7376902.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Bezledy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna