Inspektor weterynaryjny
Pyrzyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie oraz poza siedzibą inspektoratu.
Możliwość zarażenia chorobami odzwierzęcymi.
Praca w zespole, wyjazdy służbowe.
Obciążenia psychiczne podczas kontaktu z kontrolowanym.
Obciążenia mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych oraz przy prowadzeniu samochodu służbowego.
Narzędzia i materiały pracy: komputer z drukarką, urządzenia pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba inspektoratu mieści się na drugim piętrze, brak windy, podjazd don wejścia do budynku, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
 • Nadzór i kontorla przestrzegania: wymogów wzajemnej zgodności, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz zasad przemieszczania zwierząt wraz z wystawianiem prawem określonych dokumentów.
 • Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobieranie próbek do badań i ich ekspedycja do laboratorium.
 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych.
 • Opracowywanie budżetów, harmonogramów, planów oraz sprawozdań dotyczących prac wykonywanych w dziale.
 • Wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016.1077 j.t.).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych związacych z wyżej wymienionym stanowiskiem.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Niekaralność.
 • Biegła obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków obcych.
 • Dyspozycyjność, staranność, sumienność, obowiązkowość.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo wykonywania zawodu.
 • Kopie świadectw pracy.
 • Kopie prawo jazdy kategorii B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
  ul. Młodych Techników 5a
  74-200 Pyrzyce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie powiadamiamy osób niewyłonionych w konkursie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 570 44 24.

Inspektor weterynaryjny

Pyrzyce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna