Inspektor weterynaryjny
Ełk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca w zakładzie Animex Foods Sp. z o.o. Sp. K, ul. Suwalska 86, 19-300 Ełk w godzinach produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego dedykowanych na rynek USA,
• praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe do USA, celem sprawdzenia spełnienia przez zakład specyficznych wymagań USA, wypełnianie dokumentacji pokontrolnej (Formularz FSIS 5000-6, Formularza niezgodności - Noncompliance Records, Formularza FSIS 5000.1-1);
 • Analiza systemów kontroli wewnętrznej zakładu (procedur HACCP, SSOP, SPS) oraz ich weryfikacja;
 • Generowanie i analiza tygodniowej listy weryfikacyjnej wypełnianej przez urzędowych lekarzy weterynarii oraz weryfikacja skuteczności sprawowania nadzoru przez urzędowych lekarzy weterynarii;
 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych na terenie magazynu żywca oraz w części ubojowej, rozbiorowej i przetwórczej zakładu;
 • Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych;
 • Przygotowywanie projektów pism, dokumentów, decyzji administracyjnych i aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z zakresem działania i tematem, którego dotyczy pismo, akt prawny, dokument, lub decyzja administracyjna;
 • Obsługa systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz systemu TRACES;
 • Realizacja zadań wynikających z zakresu i sposobu działania krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (RASFF);
 • Bieżące sprawdzanie zmian i aktualizacji Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE, w szczególności dotyczących obszarów administracyjnych wymienionych w części I, II lub III jej załącznika;
 • Certyfikacja świadectw zdrowia przy wywozie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • Przeprowadzanie kontroli przedwysyłkowej na zgodność z wymogami państw trzecich - według posiadanych uprawnień eksportowych na rynek USA;
 • Udzielanie wyjaśnień kontrolującemu organowi nadrzędnemu, misji FVO oraz inspekcji USA;
 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 • Przygotowywanie dokumentacji i sprawozdawczości;
 • Wykonywanie innych czynności i zadań regulowanych odpowiednimi przepisami, zlecanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i kierującego zespołem do spraw bezpieczeństwa żywności, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • dyplom ukończenia studiów na wydziale weterynarii
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym;
 • znajomość zasad systemu HACCP;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Suwalska 46
  19-300 Ełk
  z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87/610-23-17.
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Ełk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna