Inspektor nadzoru budowlanego
Nidzica
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
-

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie jednostki (pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe oraz w inny sprzęt biurowy) oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie powiatu nidzickiego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Budynek nie wyposażony w windę, toalety i drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami.
Wyjazdy służbowe na kontrole.
Praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych i komputera.
Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Wykształcenie średnie lub wyższe- budowlane
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (co najmniej 1 rok)
 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlanego, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
 • posiadanie prawa jazdy
 • samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
telefon kontaktowy 89 625 62 05
Podejmujący pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej umowę o pracę otrzymają na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie .
Oferty otrzymane w formie elektronicznej, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor nadzoru budowlanego

Nidzica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna