Inspektor nadzoru budowlanego
Siedlce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw Inspekcji, kontroli obowiązkowych i orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce

Warunki pracy

- Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
- Wykonywanie kontroli i inspekcji w terenie – teren Miasta Siedlce
- Kierowanie samochodem służbowym
- Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
- Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowe i doraźne kontrole budów, robót budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robot budowlanych.
 • Przyjmowanie zawiadomień o: terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zakończeniu budowy, planowanym zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, kontroli obiektu wielkopowierzchniowego.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania.
 • Przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji administracyjnych.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
 • Przygotowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli w celu sporządzenia odpowiednich sprawozdań.
 • Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcja kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji.
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie kierunek budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów: Prawa budowlanego oraz związanych z nim przepisów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego bądź w administracji architektoniczno- budowlanej
 • wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce
  ul. Piłsudskiego 45
  08-110 Siedlce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Przewidywany termin zatrudnienia 01.04.2019r.
Dane kontaktowe:
Robert Naumiuk
tel: (25)794-39-75

Inspektor nadzoru budowlanego

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna