Inspektor nadzoru budowlanego
Hrubieszów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji budowlanej i orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu i na terenie powiatu hrubieszowskiego. Wykonywanie czynności inspekcyjno- kontrolnych i przeprowadzanie wizji oraz oględzin na terenie powiatu hrubieszowskiego (w tym prowadzenie samochodu służbowego). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji. System pracy jednozmianowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w tym kontrole budów i obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism urzędowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu i kompetencji organu
 • pnne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz czynności prawnych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • samodzielność, rzetelność
 • umiejętność tworzenia pism urzędowych
 • biegła obsługa koputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Dokument potwierdzający uprawnienia budowlane
 • Prawo jazdy kat. b
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie
  ul. Plac Wolności 8
  22-500 Hrubieszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie
ul. Plac Wolności 8
22-500 Hrubieszów
tel. 084 696 2904

Inspektor nadzoru budowlanego

Hrubieszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna