Inspektor nadzoru budowlanego
Mrągowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcyjno-kontrolnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie

Warunki pracy

Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami.
Wyjazdy służbowe na kontrole.
Praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych i komputera powyżej 4 godzin.
Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlannych.
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami o zakonczeniu budowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • wykształcenie średnie lub wyższe- budowlane
 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlanego, postepowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
 • posiadanie prawa jazdy
 • samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umuślne przestępstwo lub umyśne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyślne przestepstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
telefon kontaktowy 897410185,
Przewidywane zatrudnienie od 01 sierpnia 2019 roku,
Wynagrodzenie : 3.700 zł płaca zasadnicza
Podejmujący pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej umowę o pracę otrzymają na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Odbędą służbę przygotowawczą przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące ,zakończoną egzaminem.

Inspektor nadzoru budowlanego

Mrągowo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna