Inspektor nadzoru budowlanego
Poznań
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw prowadzenia postępowań
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

brak

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia i zakończenia budowy
 • obsługa prawna inspektoratu celem ewentualnego udzielania wyjaśnień lub doradztwa prawnego
 • przeprowadzanie kontroli i oględzin w celu ustalenia stanu faktycznego w sprawie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania adminsitracyjnego
 • znajomość przepisów prawa budowlanego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną/

Po zakończeniu procesu rekrutacje wszystkie przesłane aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor nadzoru budowlanego

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna