Inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjnych
w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg.

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z dyrektorami i pracownikami wydziałów innych urzędów na polecenie dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru oraz osobami spoza administracji – klienci zewnętrzni – w celu połączenia z odpowiednim pracownikiem.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub wewnętrznych ( pracowników urzędu ).
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Wydziału Prawnego i Nadzoru i związane z tym prace (m.in. przyjmowanie interesantów; odbieranie telefonów; obsługa faxu; poczty elektronicznej i kserokopiarki itd.);
 • podejmowanie działań w celu zapewnia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale Prawnym i Nadzoru poprzez: wykonywanie pierwszej dekretacji zgodnie z upoważnieniem Dyrektora Wydziału; oddzielanie i przekazywanie na skład chronologiczny dokumentów wpływających w sprawach elektronicznych, wydruk i przekazywanie do podpisu dyrektora papierowych egzemplarzy pism w teczkach elektronicznych wychodzących na zewnątrz w postaci papierowej, wysyłanie korespondencji ze skrzynki wydziałowej oraz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Pracownik obsługuje program Elektronicznego nadzoru nad aktami prawnymi /eNadzór/;
 • odbieranie, ewidencjonowanie i przekazywanie właściwym komórkom i pracownikom korespondencję wpływającą do Wydziału, przy pomocy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD);
 • zgłaszanie pracowników na szkolenia wewnętrzne, wykonywanie zadań związanych z organizacją wyjazdów służbowych dyrektora i pracowników wydziału (przygotowanie wniosków na szkolenia, wprowadzanie delegacji do Rejestru podróży służbowych krajowych w EZD, rezerwowanie samochodów w aplikacji samochodowej);
 • podejmowanie działań w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora i pracowników wydziału (np. prowadzenie i aktualizacja elektronicznego kalendarza Dyrektora, zamieszczanie planu pracy wydziału w Intranecie, prowadzenie rejestru rozpraw sądowych i rejestru spraw sądowych; redagowanie krótkich pism na polecenie dyrektora i kierownika, zapewnianie zaopatrzenia wydziału w materiały biurowe);
 • sporządzanie wykazu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Wydziału wykonywanych ze służbowych aparatów telefonicznych;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji niejawnej wydziału;
 • odpowiedzialność za gospodarkę sprzętem znajdującym się na stanie wydziału. Prowadzenie spisu (księgi) inwentarzowej, dotyczącej wyposażenia Wydziału Prawnego i Nadzoru. Zlecanie naprawy sprzętu i urządzeń w Wydziale właściwym komórkom Urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość: Ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Obsługa komputera, skanera, ksera, faksu poczty elektronicznej. Spostrzegawczość, dokładność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego przeszkolenia w pracy biurowej lub w administracji.
 • Przeszkolenie z aplikacji EZD.
 • Bardzo dobra obsługa komputera.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 218.

Inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna