Inspektor
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu i poza siedzibą (kontrole prowadzone w terenie). Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zajmuje pomieszczenia na 5 piętrze budynku ZUS, budynek wyposażony jest w podjazdy oraz windę dla osób na wózkach inwalidzkich, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych. Czas p[racy , warunki zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu kontroli,
 • współpraca w przygotowywaniu dokumentacji kontrolnej,
 • uczestnictwo w opracowywaniu ustaleń kontroli, wystąpien pokontrolnych, odpowidzi na pisma, informacji do inych organów,
 • nabywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w celu prawidłowego wykonywania zadań,
 • uczestnictwo w opracowywaniu analiz i sprawozdań z realizacji zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria przetwórstwa, spożywczego
 • znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej, umiejętność rozumienia przepisów prawa i zastosowania ich w praktyce, umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie ul. Tomasza Zana 38C 20-601 Lublin, sekretariat pok. 511 z dopiskiem "Oferta pracy ŻG"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach, dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać pod numerem tel. 81 52807 47.

Inspektor

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna