Inspektor
Koszalin
Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony informacji niejawnych
w Wydziale w Koszalinie Zarządu w Szczecinie

Warunki pracy

- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy przy wejściu do budynku oraz w budynku, brak podjazdów wewnątrz budynku,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych i jawnych Wydziału w Koszalinie Zarządu w Szczecinie CBŚP.
 • Sprawowanie bieżącej kontroli nad postępowaniem funkcjonariuszy i pracowników Wydziału z dokumentami niejawnymi oraz sprawdzanie i weryfikowanie prawidłowości oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych otrzymanych i wysyłanych.
 • Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym materiałów archiwalnych i niearchiwalnych przed przekazaniem do archiwum oraz rozliczanie z posiadanej dokumentacji jawnej i niejawnej policjantów i pracowników zwalnianych lub przenoszonych z zajmowanego stanowiska.
 • Dokonywanie zmiany, zniesienia klauzul tajności z określonych dokumentów.
 • Aktualizowanie zbiorów obowiązujących niejawnych i jawnych aktów prawnych oraz zapoznawanie z nimi policjantów i pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci, stempli pomocniczych i referentek.
 • Ewidencjonowanie w odpowiednich rejestrach urlopów, zwolnień lekarskich i delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Centralne Biuro Śledcze Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  00-463 Warszawa,
  ul. Podchorążych 38
  z dopiskiem w liście motywacyjnym "inspektor/Szczecin"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.cbsp.policja.gov.pl
Inspektor
Koszalin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna