Inspektor
Ostrołęka
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw sekretarsko - biurowych
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

praca biurowa / naturalne i sztuczne oświetlenie / wymuszona pozycja ciała / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin / przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej sekretariatu wydziału,
 • rejestracja dokumentacji w dzienniku korespondencyjnym wydziału oraz innych rejestrach i księgach ewidencyjnych, rozdzielanie dokumentów poszczególnym pracownikom, zgodnie z dekretacją naczelnika wydziału lub jego zastępcy,
 • wprowadzanie absencji policjantów wydziału do systemu SWOP,
 • przyjmowanie korespondencji od dyżurnego Komendy Miejskiej Policji i z sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce,
 • przygotowywanie i przekazywanie korespondencji do wysłania,
 • prowadzenie korespondencji z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym przy pomocy systemu E-zawiadomienie,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie informacji firmom ubezpieczeniowym o ich uczestnikach i skutkach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • systematyczność, samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obiegu dokumentacji jawnej w sekretariatach urzędów,
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokłodnaść,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Janusza Korczaka 16
  07-410 Ostrołęka

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Życiorys/cv , list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o kolejnym etapie naboru. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Proponowane warunki wynagrodzenia: 2100zł. brutto
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (29) 7601568

Inspektor

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna