Dodano: 02.01.2020
Inspektor
Głubczyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Inspekcji Orzecznictwa Nadzoru

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji,
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• oświetlenie sztuczne i naturalne.

Praca poza siedzibą inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych z dojazdem na miejsce samochodem służbowym, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.

Warunki pracy:
występowanie niebezpiecznych warunków pracy: prawdopodobieństwo wykonywania pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów pod działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Praca pod presją czasu.

Narzędzia pracy:
Komputer i inne urządzenia biurowe, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe, auto służbowe służące do dojazdów na oględziny i kontrole w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Siedziba inspektoratu znajduje się na II piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych jest tylko do parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę.
Praca przy monitorze ekranowym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych. Występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacja pracy sekretariatu,
 • • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, opisywanie faktur oraz ich rejestracja,
 • • przyjmowanie i kompletowanie zawiadomień,
 • • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości tut. organu oraz organizacja przyjęć obywateli w tych sprawach,
 • • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień,
 • • prowadzenie rejestrów stosowanych w inspektoracie, sporządzanie sprawozdań, rocznych planów pracy, ocen, analiz o realizacji zadań,
 • • kompletowanie, bieżąca ewidencja, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego, akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
 • • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • • porządkowanie wpływających do tut. organu dzienników promulgacyjnych oraz pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy,
 • • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych pism oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – prawnym,
 • • sprawowanie nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie ustalonym przepisami Prawa budowlanego,
 • • uczestniczenie i prowadzenie postępowań administracyjnych i kontrolnych,
 • • wnioskowanie do Naczelnika Wydziału w sprawach związanych z działalnością i zadaniami inspektoratu i wydziału,
 • • nadzór nad realizacją zadań i kompetencji powierzonych gminom,
 • • obsługa narad organizowanych przez inspektorat,
 • • dokonywanie zakupów zgodnie z zasadami zamówień publicznych,
 • • przygotowywanie planów pracy,
 • • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
 • • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows i pakiet Microsoft Office), systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
 • • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • • umiejętność rozwiązywania problemów
 • • zdolność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • komunikatywność
 • • systematyczność i terminowość
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kwestionariusz osobowy
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • • kopia prawa jazdy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
  48-100 Głubczyce
  ul. Powstańców 4 (piętro II)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora” do dnia 20-01-2020 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia i potwierdzenia przez kandydata za zgodność z oryginałem muszą być opatrzone datą i własnoręcznie czytelnie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą uwzględniane do II etapu konkursu. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie etapu II konkursu. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydat który wygra konkurs przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepodejmowaniu innego zatrudnienia. Brak tego oświadczenia spowoduje uniemożliwienie zatrudnienia kandydata i konieczność przeprowadzenia ponownego konkursu.
Wynagrodzenie zasadnicze – stopa bazowa z mnożnikiem wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 807; Tabela III – stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/5503601 w godz. 7.30-15.30.
Inspektor
Głubczyce
Aplikuj