Inspektor
Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Prewencji KRP Warszawa II

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami,
- naturalne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- bariery architektoniczne - brak windy w budynku.
- brak podjazdów wewnątrz budynku
- budynek ogólnie nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak odpowiedniej szerokości drzwi, odpowiednio dostosowanych toalet)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • -prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z Wydziału ,
 • odbiór oraz nadawanie korespondencji, e-poczty zwykłej, poleconej i spec poczty, zapewnienie terminowej i prawidłowej wymiany korespondencji, prowadzenie ewidencji, rejestrów obiegu korespondencji,
 • przedkładanie Naczelnikowi Wydziału lub Zastępcy Naczelnika Wydziału otrzymanej korespondencji i przekazywanie jej zgodnie z dekretacją,
 • przyjmowania i gromadzenie od policjantów/pracowników spraw ostatecznie zakończonych, tworzenie zbiorów archiwalnych i składanie do archiwum zgodnie z JRWAP,
 • redagowanie krótkich pism na polecenie Naczelnika Wydziału lub jego Zastępcy
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Wydziału,
 • bezpośrednia obsługa interesanta
 • uczestniczenie w pracach komisji do brakowania dokumentów, których okres przechowywania w Wydziale minął, udzielanie pomocy pracownikom Wydzialu w klasyfikowaniu spraw ostatecznie zakończonych, udostępnianie upowaznionym podmiotom materialow i dokumentów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętności interpersonalne na poziomie podstawowym
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa,
<br>praca w administracji publicznej
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa, w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data stempla pocztowego).
List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji
na stronie: www.mokotow.policja.waw.pl - zakładka aktualności.
Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Uposażenie brutto - 2967,61 zł wg mnożnika 1,5481 kwoty bazowej dla członków ksc.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu (22) 60 392 43 .

Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna