Inspektor
Bartoszyce
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw łączności i informatyki
w Zespole do spraw Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy - komputer, praca przy monitorze komputerowym przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba poruszania się pieszego pomiędzy kondygnacjami . Budynek posiada 3 kondygnacje, bariery architektoniczne (schody, brak wind) Praca przy sztucznym i i naturalnym oświetleniu. Wyjazdy służbowe, praca poza siedzibą urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie i obsługa systemów informatycznych
 • nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania sieci informatycznych
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń i sprzętu w zakresie łączności i informatyki
 • prowadzi szkolenia z zakresu obsługi programów i systemów informatycznych
 • dokonuje drobnych napraw oraz konserwacji sprzętu komputerowego
 • pomoc techniczna policjantom i pracownikom Policji w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy na stanowiskach wspomagających pracę informatyczną i łączności
 • wykształcenie: wyższe informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o niekaralności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Warszawska 9
  11-200 Bartoszyce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty bez wymaganych dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby dopuszczone do kolejnego etapu postępowania zostaną powiadomione telefonicznie
(należy podać nr telefonu).
Techniki naboru:
- weryfikacja ofert pod katem spełnienia wymagań formalnych,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2417,- (zasadnicze + dodatek z tytułu wysługi lat według stażu zgodnie z ustawa o służbie cywilnej).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 7628225

Inspektor

Bartoszyce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna