Inspektor
Piła
Komenda Powiatowa Policji w Pile

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy Zespół do spraw Statystyki Przestępczości

Warunki pracy

- praca w warunkach biurowych, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu,
- praca przy monitorze ekranowym,
- bariery architektoniczne: brak podjazdu, brak odpowiednio dostosowanych toalet

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie poprawności wprowadzania danych do systemu KSIP i ERCDŚ,
 • Przygotowywanie danych statystycznych dla kierownictwa jednostki,
 • Przygotowywanie i wprowadzanie danych z formularzy statystycznych do systemu KSIP oraz ERCDŚ,
 • Prowadzenie rejestrów manualnych,
 • Współpraca z Zespołem Ewidencji Satystycznej jednostki nadrzędnej,
 • Obsługa bazy danych aplikacji centralnej BTUU,
 • Wykonywanie obowiązków w zakresie Inspektora Ochrony Danych poprzez informowanie administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o spoczywających na nich obowiązkach zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz.Urz.EU.L. nr 119, str.1)oraz innych przepisów Unii lub państw człnkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 cytowanego Rozporządzenia,
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art 36 w/w Rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach,
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia, w szczególności z art. 33.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
<br>
 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • biegła obsługa komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • pisemna zgoda kandydata na poddanie się procedurze sprawdzającej poświadczona odręcznym podpisem
 • wszystkie dokumenty oraz oświadczenia powinny zawierać odręczny podpis kandydata
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Pile
  Wydział Ogólny
  ul. Bydgoska 113
  64-920 Piła

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Na kopercie proszę umieścić numer ogłoszenia 46763.
Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pile zostaną umieszczone dane kandydatów spełniających wymogi formalne, którzy zakwalifikują się do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie (na podane numery telefonów) o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, które odbędzie się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy,
Proponowane wynagrodzenie miesięczne według mnożnika kwoty bazowej 1,2991 w wysokości 2490,29 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat,
Telefon kontaktowy: sekretariat Wydziału Ogólnego KPP w Pile: 067 353-14-00
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Piła

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna