Inspektor
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa
i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.
Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu, niekiedy zadania wykonywane
są poza siedzibą urzędu, np. promocja różnych form służby wojskowej, kwalifikacja wojskowa. Zagrożenie korupcją.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• Budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi);
• Stanowisko znajduje się na drugim piętrze budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach;
• Oświetlenie sztuczne i naturalne;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Prowadzenie i utrzymywanie w ciągłej aktualności dokumentacji dotyczącej nadawania przydziałów org. – mob.;
 • • Prowadzenie problematyki reklamacyjnej do jednostek (oddziałów) przewidzianych do militaryzacji i formacji obrony cywilnej;
 • • Prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy wydzielonych do pliku „0” w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem SI SPIRALA - ZINT;
 • • Prowadzenie prac związanych z kierowaniem osób posiadających przydziały org. – mob. do jednostek zmilitaryzowanych w zakresie prowadzonych przez nie ćwiczeń;
 • • Opracowywanie zestawień analityczno-statystycznych, sprawozdań obrazujących stan prac reklamacyjnych oraz dotyczących jednostek zmilitaryzowanych i obrony cywilnej;
 • • Prowadzenie kancelarii obsługi interesantów oraz żołnierzy rezerwy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjnym
 • • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
 • • komunikatywność
 • • umiejętność pracy w zespole;
 • • odporność na stres;
 • • kreatywność;
 • • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • • systematyczność
 • • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.);
 • • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca na stanowisku związanym z obronnością państwa
 • wykształcenie: wyższe o profilu związanym z obronnością państwa
 • • dyspozycyjność
 • • samodzielność w pracy;
 • • przeszkolenie w zakresie obsługi SI SPIRALA-ZINT;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności;
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

1. Zatrudnienie – na stanowisko Referenta, umowa na czas określony (12 miesięcy).
2. Proponowane wynagrodzenie: ok. 2860,00 zł + dodatek za wysługę lat.
3. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
5. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia
jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
7. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu
do urzędu.
W przypadku nadesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.
8. List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
9. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32)261 124 685
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Inspektor

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna