Dodano: 27.01.2020
Inspektor
Gniezno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział inspekcji i kontroli

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych ( w tym praca na wysokości). Kontakt z uczestnikami procesu budowlanego. Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia i zakończenia budowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań kontrolno - inspekcyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, w tym kontrola budów i obiektów budowlanych.
 • prowadzenie postepowań w sprawach rozpoczęcia i zakończenia budowy.
 • obsluga prwna inspektoratu celem udzielenia wyjaśnień lub doradztwa prawnego w zakresie prawa budowlanego i rozporzadzeń pochodnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne na kierunku budowlanym lub pokrewnym.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa.
 • wykształcenie: średnie techniczne na kierunku budowlanym lub pokrewnym.
 • mile widziane uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz warunków technicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Tadeusza Kościuszki 7
  62-200 Gniezno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora" .
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu.
Inspektor
Gniezno
Aplikuj