Inspektor
Warszawa
Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony informacji niejawnych
w Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi i rozlicza urządzenia ewidencyjne dokumentów niejawnych. Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia i wysyła dokumenty niejawne oznaczone wszystkimi klauzulami tajności oraz techniczne nośniki informacji niejawnych, a także rozlicza z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwolnionych lub przeniesionych z zajmowanego stanowiska.
 • Sprawuje bieżącą kontrolę nad postępowaniem funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami niejawnymi, sprawdza i weryfikuje prawidłowość oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych otrzymanych i wysyłanych. Zwraca wykonawcy dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych.
 • Udziela konsultacji osobom przygotowującym dokumenty niejawne do archiwizacji, przyjmuje je i sprawdza pod względem formalnym przed przekazaniem akta spraw zakończonych do archiwum.
 • Prowadzi instruktaże z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, prawidłowości oznaczania dokumentów niejawnych i archiwizowania tych dokumentów dla policjantów i pracowników.
 • Uczestniczy w kontrolach stanu ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych CBŚP w zakresie działalności i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych.
 • Dokonuje zmian, zniesienia klauzuli tajności z określonych dokumentów.
 • Prowadzi, aktualizuje i udostępnia policjantom i pracownikom danej komórki organizacyjnej zbiory aktów prawnych.
 • Uczestniczy w pracach komisji powołanej do niszczenia dokumentów niejawnych oraz technicznych nośników informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w ochronie informacji niejawnych
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, terminowość
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczenstwa UE/NATO
 • Znajomość obowiązujących procedur policyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Centralne Biuro Śledcze Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  00-463 Warszawa,
  ul. Podchorążych 38
  z dopiskiem w liście motywacyjnym "inspektor/WOIN"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.cbsp.policja.gov.pl
Inspektor
Warszawa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna