Inspektor
Świdwin
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansowych
sekcja ds. finansowych

Warunki pracy

- praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30,
- praca w siedzibie jednostki,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- wyjazdy służbowe i szkolenia,
- pracownik kontaktuje się z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz innymi podmiotami
zewnętrznymi,
- narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner i inne
biurowo-administracyjne,
- miejsce pracy na pierwszej kondygnacji budynku,
- występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak
- dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw finansowych komendy w zakresie płac, w tym: sporządzanie list płac uposażeń i list płac dodatkowych świadczeń pieniężnych przysługujących strażakom i pracownikom cywilnym, prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych,
 • prowadzenie spraw finansowych komendy w zakresie rozliczeń finansowych, a w szczególności: rozliczeń potrącanych zaliczeń na poczet podatku do Urzędu Skarbowego, rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS oraz Fundusz Pracy,
 • sporządzanie stosownych deklaracji zgłoszeniowych, zmian, wyrejestrowania pracowników i członków ich rodzin w programie PŁATNIK oraz ich terminowe przekazywanie do ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań GUS o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, majątku trwałego,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku jednostki,
 • opracowywanie analiz i informacji statystycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 • naliczanie i rozliczanie należności rzeczowo-finansowych dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. obsługi płac, finansów lu w księgowości.
 • wykształcenie: średnie lub wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, systemów ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej, prawa pracy i ustawy o państwowej straży pożarnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • asertywność, komunikatywność, kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy własnej i w zespole, samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje (uprawnienia, ukończone kursy, itp.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Armii Krajowej 23
  78-300 Świdwin

  Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z opisem:
  „Oferta pracy w służbie cywilnej– imię i nazwisko”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W związku z podjętymi działaniami w celu ograniczenia transmisji koronawirusa
SARS – CoV – 2 wywołującego chorobę COVID – 19, w celu osobistego dostarczenia dokumentów dotyczących naboru do Komendy należy skontaktować się z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie, pod numerami telefonu: 94 365 24 81,
94 365 24 82 lub 693 379 980.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w III etapach:
I etap – weryfikacja dokumentów,
II etap – sprawdzian wiedzy,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o zakwalifikowaniu do dalszych etapów postępowania zostanie przekazana kandydatom telefonicznie przez członka Komisji Rekrutacyjnej wraz ze wskazaniem miejsca
i terminu kolejnego etapu.
Niestawienie się przez kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II i III, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.
Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP KP PSP Świdwin.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby
z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Inspektor
Świdwin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna