Inspektor
Grodzisk Wielkopolski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjnych
na Samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjnych

Warunki pracy

• Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki ( na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o służbie cywilnej),
• Możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
• Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,
• Oświetlenie naturalne i sztuczne,
• Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
• Stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne,
• Narzędzia i materiały pracy - komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe,
• Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
• Toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy - konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP,
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 • Organizacja narad i odpraw służbowych z udziałem Komendanta Powiatowego PSP,
 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej oraz przygotowywanie zbiorczych analiz i wniosków z zakresu działania urzędu,
 • Opracowanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego,
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej,
 • Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
 • Koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych,
 • Redagowanie standardowych pism i przepisywanie zleconych tekstów,
 • Opracowywanie danych do sprawozdań i planów,
 • Dokumentowanie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej,
 • Obsługa strony BIP Komendy,
 • Obsługa urządzeń małej poligrafii,
 • Udział w komisjach powołanych przez Komendanta Powiatowego PSP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 2 lata w pracy biurowej,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o PSP, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania Administracyjnego, ochrony danych osobowych,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (dobra znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej),
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub zarządzanie,
 • praktyka w prowadzeniu sekretariatu,
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, sprawność działania, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność i kultura osobista,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Rakoniewicka 31
  62-065 Grodzisk Wlkp.
  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej- imię i nazwisko”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proces naboru składa się z III etapów:
• etap I - weryfikacja dokumentów,
• etap II - test wiedzy obejmujący znajomość przepisów z zakresu Ustawy o PSP, Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Ustawy o Służbie Cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz sprawdzenie umiejętności obsługi programów komputerowych,
• etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
- Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub listownie do dnia 30.06.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
- Oferty złożone po terminie lub które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, wyklucza się z dalszej procedury naboru. Dokumenty (życiorys, list motywacyjny, oświadczenia) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
- Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu do dnia 03.07.2020 r. zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
- Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II lub III oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.
- W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnienie możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
- Przewidywane zatrudnienie – sierpień 2020r.
- Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,475=2997,14 + dodatek za wysługę lat (5%-20%)
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 47 77 17 403
Inspektor
Grodzisk Wielkopolski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna