Inspektor
Koszalin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjno-administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

Warunki pracy

Budynek wyposażony w windę oraz podjazd dla niepełnosprawnych, praca polegająca na uczestniczeniu w czynnościach kontroli budów na terenie Powiatu koszalińskiego przy użyciu samochodu służbowego, praca przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie, praca z klientem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie spraw zakończenia budów i pozwoleń na użytkowanie;
 • Prowadzenie postępowań naprawczych;
 • Współuczestniczenie w kontrolach budów dotyczących sprawdzania przestrzegania przepisów Prawa budowlanego;
 • Współuczestniczenie w kontrolach obiektów będących w użytkowaniu w celu sprawdzania przestrzegania przepisów Prawa budowlanego;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów będących w nieodpowiednim stanie technicznym oraz obiektów nieużytkowych;
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących egzekucji administracyjnej;
 • Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i kończonych budów, sporządzanie okresowej sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • zdolnośc analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
  ul. Gen. Wł. Andersa 34
  pok. 058
  75-626 Koszalin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Dokumentacja złożona przez kandydatów po zakończonym procesie rekrutacji zostanie komisyjnie zniszczona.

Inspektor

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna