Inspektor
Ostrołęka
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw łączności przewodowej
Wydziale Łączności i Informatyki, Sekcja w Ostrołęce

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- nietypowe godziny pracy - dyżury
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego
- wymuszona pozycja ciała
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełnienie służby dyżurnej węzła teleinformatycznego Sekcji w Ostrołęce
 • Nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej
 • Nadzorowanie pracy central telefonicznych, siłowni teletechnicznych oraz zespołu prądotwórczego i rozdzielni NN
 • Zbieranie informacji o uszkodzeniach od abonentów na terenie obsługiwanym przez Sekcję w Ostrołęce
 • Powiadamianie Technika Dyżurnego Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu o awariach, uszkodzeniach systemów łączności
 • Zgłaszanie uszkodzeń, których usunięcie należy do firm zewnętrznych
 • Wykonywanie naprawy sprzętu, a w razie braku możliwości przekazywanie do serwisu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w branży telekomunikacyjnej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o
<br>zatrudnieniu)
 • uprawnienia „SEP” do 1 kV
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętne rozwiązywanie problemów i szybkiego działania
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w branży telekomunikacyjnej
 • wykształcenie: wyższe na kierunku elektronika lub elektrotechnika
 • przeszkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
 • prawo jazdy kat. „B”
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność sporządzania dokumentacji technicznych
 • znajomość sieci teleinformatycznych
 • znajomość programów komputerowych obsługujących systemy zasilające

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • kopia uprawnień „SEP” do 1 kV
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
 • ksero prawa jazdy kat. B
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do informacji „poufne” na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, 1228 ze zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. - W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń. - Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. - Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. - Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Inspektor

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna