Inspektor
Gniezno
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi systemów informacyjnych (w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
w Zespole Obsługi Systemów Informacyjnych

Warunki pracy

praca w normalnych warunkach, administracyjno-techniczna w siedzibie urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja kart rejestracyjnych Prd 5/1 pod względem zgodności danych osobowych oraz posiadanych uprawnień do kierowania,
 • wprowadzanie do Krajowego Systemu Informacji Policji danych z zakresu ruchu drogowego Prd 5/1,
 • prowadzenie podręcznego zbioru kart rejestracyjnych oraz ich archiwizacja,
 • wydawanie informacji i zaświadczeń o liczbie punktów przypisanych w ewidencji ukaranych kierowców,
 • prowadzenie wykazu spraw przydzielonych,
 • typowanie i sprawdzanie danych w systemach informacyjnych w imieniu osoby zlecającej,
 • udział w organizowanych akcjach i operacjach pod względem dokonywania sprawdzeń w systemie zmianowym,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie umiejętności obsługi komputera
 • Posiadanie umiejętności współpracy i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie pracy
 • wykształcenie: wyższe informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie sie procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE
  UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2
  62-200 GNIEZNO

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 614260325,
- listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,
- metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
- wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM oraz BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
- wynagrodzenie wg mnożnika 1,2992 kwoty bazowej i uposażenie zasadnicze 2490,49 zł. brutto.

Inspektor

Gniezno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna