Inspektor
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Wydział Kontroli

Warunki pracy

Praca w terenie:
- wyjazdy służbowe do podmiotów kontrolowanych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego (kierowanie samochodem osobowym – kat. B)
- praca z komputerem i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi;
- stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

Praca administracyjno - biurowa:
- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze w budynku niedostosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy oraz ciągów komunikacyjnych, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- obsługa urządzeń biurowych takich jak: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów, bindownica;
- stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów
 • Wykonywanie kontroli zgodności świeżych owoców i warzyw z normami handlowymi UE
 • Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydawanie świadectw w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu
 • Przeprowadzanie kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych
 • Dokumentowanie czynności kontrolnych i pokontrolnych oraz przygotowywanie informacji zbiorczych o ich wynikach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z produkcją i obrotem towarami rolno-spożywczymi
 • Znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, MS Word, WS Excel oraz Internetu
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunkach: towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji przemysłu spożywczego, bezpieczeństwo żywności
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – w przypadku kandydatów, którzy posiadają prawo jazdy kat. B.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie,
  ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

  Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy - inspektor KO"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
- Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata składającego ofertę;
- Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy - inspektor KO";
- Imiona i nazwiska kandydatek/kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
- Oferty kandydatek/kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych, nie będą brały udziału w kolejnym etapie selekcji, natomiast kandydatki/kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu selekcji, zostaną o tym poinformowane/poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej;
- Postępowanie kwalifikacyjne w Inspektoracie składa się z następujących etapów selekcji:
I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna;
- Warunkiem przejścia do II etapu postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie przez kandydatkę/kandy-data w I etapie minimum 60% maksymalnej ilości możliwych do zdobycia punktów;
- Dokumenty nadesłane/złożone przez kandydatki/kandydatów przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia o wyniku naboru - po tym terminie dokumenty nie odebrane przez kandydatki/kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
- Przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: od 3000 do 3300 zł brutto w wysokości stosownej do posiadanych kwalifikacji i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 532 06 15.
Inspektor
Lublin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna