Inspektor
Szczytno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kwatermistrzowskich
w sekcji kwatermistrzowsko - technicznej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-15.30,
• możliwość wyjazdów służbowych, w tym kilkudniowych, w ramach narad szkoleniowych, odpraw, itp.
• prowadzenie pojazdów służbowych, w tym wyjazdy związane z realizacją zakupów,
• kontakt z klientem zewnętrznym oraz pracownikami komendy,
• realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem kwatermistrzowskim strażaków, zgodnie
z przysługującymi im normami należności lub zgłoszonymi potrzebami,
• administrowanie budynkiem komendy, w tym praca związana z koniecznością przemieszczania się po piętrach,
• narzędzia i materiały pracy: komputer – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, kserokopiarka, drukarka, niszczarka i inne urządzenia biurowe,
• oświetlenie naturalne i sztuczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek wielokondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy, podjazdów, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie komendy na I piętrze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe, możliwa praca
w pomieszczeniach technicznych i magazynowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania i stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń oraz terenów i urządzeń pozostających w dyspozycji komendy oraz nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
 • Opracowywanie planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, wyposażenie osobiste, środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej,
 • Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym KSRG na terenie powiatu oraz przygotowanie ich do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo–wartościowej majątku w programie „Symfonia – Środki trwałe”, udział w likwidacji zbędnych rzeczowych składników majątku komendy, nadzór nad ich inwentaryzacją,
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, związanych ze szkodami w mieniu komendy,
 • Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z JRG i komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
 • Prowadzenie sekretariatu i kancelarii ogólnej Komendy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet MS Office, poczta elektroniczna),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów: ustawy z dnia 2 listopada 2008r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, Rozporządzenia MSWiA z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie umundurowania strażaków PSP, Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe Administracja, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych i opracowywania decyzji administracyjnych,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność podejmowania decyzji z zachowaniem bezstronności, odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zawodzie oraz przydatnych w postępowaniu kwalifikacyjnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
  ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 2
  12-100 Szczytno
  Oferty należy składać / przesyłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem
  „Nabór KSC – umowa na czas zastępstwa”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór KSC – umowa na czas zastępstwa ”.
• Życiorys i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
• Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Po weryfikacji złożonych ofert, lista zakwalifikowanych kandydatów i termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kppsp.szczytno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.
• Nabór składać się będzie z trzech etapów:
o 1 etap – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
o 2 etap – pisemny test wiedzy,
o 3 etap – rozmowa kwalifikacyjna.
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (089) 622-54-24 (sekcja organizacyjno-kadrowa) w godz. 7.30-15.30.

Informujemy, że nasz urząd jest pracodawcą równych szans wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Szczytno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna