Inspektor
Lubaczów
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Zespół Administracyjno - Gospodarczy

Warunki pracy

Praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na drugim pietrze, naturalne i sztuczne oświetlenie. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (brak wind, podjazdów, odpowiednio przystosowanych toalet).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie zadań oraz obiegu dokumentacji pracowników zespołu;
 • Prowadzenie książek ewidencji sprzętu kwaterunko-biurowego, kulturalno-oświatowego, techniki policyjnej, mundurowego, żywnościowego, gospodarczego, p/pożarowego i transportu;
 • Opracowywanie decyzji, kompletowanie dokumentacji z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz świadczeń pieniężnych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego, sporządzanie sprawozdania z gospodarki mieszkaniowej;
 • Organizowanie likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego;
 • Realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych z zakresu zabezpieczenia materiałowo-technicznego potrzeb jednostki organizacyjnej Policji podlegającej militaryzacji;
 • Kompletowanie dokumentacji związanej z rozliczeniem materiałowym, finansowym i przyjmowaniem darowizn;
 • Sporządzanie list dodatkowych należności finansowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 • Rozliczanie posiłków dla osób zatrzymanych oraz badania lekarskie osób doprowadzonych do PDOZ i przekazywanie do KWP celem zapłaty;
 • Prowadzenie ewidencji postępowań szkodowych w mieniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych;
 • Znajomość ustawy o Policji i aktów wykonawczych z zakresu gospodarki mieszkaniowej;
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań;
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie się postępowaniu sprawdzającemu;
 • Umiejętność redagowania pism, decyzji;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność w realizacji zadań, dokładność, dyscyplina pracy, terminowość;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowyh.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającgo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Policji w Lubaczowie
  ul. Słowackiego 14
  37-600 Lubaczów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W liście motywacyjnym należy powołać się na numer ogłoszenia. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie (drogą elektroniczną w przypadku braku numeru telefonu) o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. KPP w Lubaczowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia o prowadzonym naborze publikowanym w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16) 6328360.

Inspektor

Lubaczów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna