Inspektor
Opole
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjnych
Dział Administracyjny

Warunki pracy

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją. Praca w terenie. Gotowość do krajowych wyjazdów. Dźwiganie (przemieszczanie towarów zgodnie z normą). Praca na wysokości do 3 m. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki samochodowej Wojewódzkiego Inspektoratu.
 • Kontrolowanie rzetelności zapisów na kartach drogowych pojazdów służbowych oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym.
 • Prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami oraz zapewnienie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń i środków transportu.
 • Zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędne środki do działalności i ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne.
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu liczników elektrycznych i gazowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Dział Administracyjny.
 • Prowadzenie gospodarki budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu.
 • Gospodarka środkami trwałymi i nietrwałymi, oznakowanie i zabezpieczenie oraz ich likwidacja w Działach i Oddziałach, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji z przebiegu zadania
 • Prowadzenie spraw związanych z połączeniami telefonicznymi oraz ich rozliczeniami.
 • Kontrola i analiza kosztów administracyjnych.
 • Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów Działu Administracyjnego.
 • Prowadzenie spraw dotyczących kontroli wewnętrznej Wojewódzkiego Inspektoratu (opracowywanie zasad wewnętrznej kontroli, zbieranie harmonogramów wewnętrznej kontroli).
 • Nadzór nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków przeciwpożarowych w Inspektoracie.
 • Przygotowywanie i sporządzanie zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora.
 • Prowadzenie książki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu.
 • Obsługa szkoleń i narad.
 • Prowadzenie samochodu służbowego i dokumentacji z tym związanej.
 • Zastępstwo pod nieobecność pracownika sekretariatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo budowlane pod kątem administrowania budynkami,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowane doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw administracyjnych,
 • odporność na stres,
 • terminowość,
 • rzetelność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wrocławska 172
  45-835 Opole
  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Inspektor w Dziale Administracyjnym”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna