Inspektor
Gdynia
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych
w Oddziale Granicznym

Warunki pracy

Praca terenowo - laboratoryjno - biurowa. Praca w terenie wiąże się w szczególności ze sprawnym, samodzielnym przeprowadzaniem kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu stwierdzenia występowania oraz zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. Praca w siedzibie Oddziału Granicznego w Gdyni. Praca w pracowni laboratoryjnej wymaga samodzielnego skrupulatnego, starannego wykonywania badań laboratoryjnych przy pobranych próbkach. W biurze praca wymagająca dobrego zorganizowania, koncentracji, staranności, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w biurze i pracowni laboratoryjnej na drugim piętrze w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Praca w terenie wymaga dużej sprawności fizycznej podczas pobierania prób z kontenerów, samochodów lub statków i podczas transportu pobranych prób oraz odporności psychicznej w komunikacji z klientem podczas obsługi importu i eksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. Częste kontakty z trudnym klientem, praca w stresie, zagrożenie korupcją, praca w systemie zmianowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przprowadzanie kontroli fitosanitarnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów importowanych na obszar Unii Europejskiej;
 • Wydawanie z upoważnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzji administracyjnych związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
 • Przeprowadzanie kontroli fitosnitarnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich;
 • Wystawianie z upoważnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;;
 • Uczestniczenie w realizacji zadań oddziału: praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w Ochronie Roślin i Nasiennictwie, Systemie EUROPHYT i Porty 24 H;
 • Pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, wykonywanie badań laboratoryjnych pobranych próbek, wystawianie sprawozdań z wykonanych badań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.
<br>Znajomość ustawy o ochronie roślin. Znajomość ustawy o nasiennictwie. Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Znajomość Kpa. Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2480,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV, oświadczenie, klauzula informacyjna) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki".
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/gdansk zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna