Inspektor

Dodano: 31.01.2020
Inspektor
Wolin
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru pasa technicznego
w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża - Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin

Warunki pracy

- praca w terenie podmokłym w kompleksach porośniętych trzciną i wysoką roślinnością
- praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
- zagrożenie konfliktami z właścicielami kontrolowanych posesji
- zagrożenie korupcją
- zagrożenie ukąszeniami przez kleszcze i inne owady
- wejście schodami - brak wind
- praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- do przeprowadzenia kontroli możliwość użycia pojazdu służbowego z kierowcą
- sanitariaty nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie pasa technicznego Obwodu - zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych zmian linii brzegowej spowodowanych przez działalność morskich wód wewnętrznych lub inne czynniki
 • kontrolowanie na bieżąco stanu pasa technicznego - zgłaszanie wszelkich zmian stwierdzonych na terenie działek wchodzących w jego skład
 • sprawdzanie i nadzorowanie wykonania robót prowadzonych na terenie pasa technicznego pod kątem ich zgodności z decyzjami wydanymi przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecine
 • sporządzanie wstępnej dokumentacji po stwierdzeniu naruszenia przepisów
 • sprawdzanie funkcjonowania umocnień hydrotechnicznych
 • branie udziału w akcjach przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych
 • prowadzenie ewidencji kontroli pasa technicznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie związane z budownictwem lub geodezją
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem lub geodezją lub administrowaniem terenami
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność korzystania z map elektronicznych
 • Prawo jazdy kat B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 3261 809. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403 410

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 364 zł + dodatek stażowy.
Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Wolin
Aplikuj