Inspektor
Gniezno
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadr i szkolenia
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca w normalnych warunkach, administracyjno-techniczna w siedzibie urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Zespołu Kadr i Szkolenia,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów policjantów i pracowników, wprowadzanie urlopów do Systemu Wspomagania Obsługi Policji,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Policji oraz służby wspomagającej,
 • Przygotowywanie dokumentacji archiwalnej zespołu w celu przekazania do Składnicy Akt KPP w Gnieźnie oraz niearchiwalnej do brakowania,
 • Przygotowywanie i przesyłanie do Archiwum KWP w Poznaniu akt osobowych zwolnionych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie umiejętności obsługi komputera
 • Posiadanie umiejętności współpracy i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE
  UL. JANA PAWŁA II 2
  62-200 GNIEZNO

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4260325,
- listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP Gniezno oraz w siedzibie urzędu,
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,
- metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
- wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM oraz w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
- wynagrodzenie wg mnożnika 1,000 kwoty bazowej i uposażenie zasadnicze 1916,94 zł. brutto.

Inspektor

Gniezno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna