Inspektor
Nisko
Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Ogniwie Wspomagającym

Warunki pracy

- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin i urządzeń biurowych,
- kontakt z ludźmi,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wymuszona pozycja ciała,
- stałe stanowisko pracy znajduje się w budynku KPP w Nisku, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji) w zakresie: rejestracji danych dotyczących przestępstw, osób podejrzanych i poszukiwanych, rzeczy utraconych oraz sprawdzeń w: PESEL, REGON, CEPiK, OSADZONY zleconych przez funkcjonariuszy.
 • prowadzenie ERCDŚ (rejestr czynności dochodzeniowo-śledczych) w zakresie: pełnej rejestracji przestępstw, osób pokrzywdzonych i podejrzanych, postępowań sprawdzających, pomocy prawnych, elektronicznej księgi dowodów rzeczowych oraz rejestru powoływania biegłych.
 • pełna obsługa Sekretariatu Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w policji
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność, dyskrecja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Poświadczenie Bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE, lub oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • obsługa pakietu biurowego
 • znajomość Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia Poświadczenia Bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE, lub oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Nisku,
  ul. Sandomierska 6,
  37-400 Nisko
  Sekretariat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatów/Kandydatki uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń. W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu, bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Kandydaci/Kandydatki którzy spełnili wymagania formalne będą poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja ofert spełniających wymagania formalne, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu (15) 8775361.

Inspektor

Nisko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna