Inspektor
Ostrołęka
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi systemów informatycznych
Wydział Ruchu Drogowego

Warunki pracy

• praca biurowa,
• naturalne i sztuczne oświetlenie,
• wymuszona pozycja ciała,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie prawidłowości wypełniania druków przez policjantów,
 • wysyłanie korespondencji służbowej, prowadzenie rejestrów, dzienników dokumentacji służbowej,
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wprowadzanie i modyfikacja danych z systemów informatycznych SEWIK i KSIP,
 • prowadzenie statystyki na podstawie danych systemowych,
 • obsługa systemu KSIP i SEWIK, wprowadzanie kart PRD do bazy KSIP,
 • obsługa i wprowadzanie kart do systemu SEWIK,
 • przyjmowanie i rejestrowanie kart PRD 5/2, rejestrowanie i wysyłanie kart PRD 5/2 do innych jednostek Policji za wykroczenia drogowe popełnione przez kierujących w rejonie działania KMP w Ostrołęce,
 • sporządzanie i prowadzenie rejestru dokumentacji za przekroczenie limitu punktów, sporządzanie i prowadzenie rejestru dokumentów za przestępstwa i wykroczenia drogowe z kart informacyjnych nadsyłanych przez sądy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność, umiejętność pracy w zespole, terminowość.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Janusza Korczaka 16
  07-410 Ostrołęka

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego : około 2.600,-
Życiorys/cv, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego ). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o kolejnym etapie naboru. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (29) 760 15 68

Inspektor

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna