Inspektor
Chełm
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa powyżej 4 godz. przy obsłudze komputera, w przypadku awarii, przeglądów i konserwacji wymagająca pracy fizycznej, praca samodzielna, w równoważnym systemie czasu pracy, wydłużonym do 12 godz. na dobę.
Praca związana z kontaktami zewnętrznymi z dostawcami usług telekomunikacyjnych oraz
z dostawcami urządzeń i rozwiązań teleinformatycznych firmy Cisco.
Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks.
Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach, kancelaria zlokalizowana na parterze, budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie pracy urządzeń zapewniających wymianę danych teleinformatycznych, urządzenia sieciowe: routery, przełączniki sieciowe, urządzenia komunikacji bezprzewodowej
 • Monitorowanie stanu sieci wewnętrznej Straży Granicznej.
 • Zgłaszanie awarii sprzętu i usług oraz nadzór nad realizacją w celu sprawnego usuwania zdarzeń.
 • Wykonywanie planowanych przeglądów i konserwacyjnych eksploatowanego sprzętu oraz urządzeń w celu zapewnienia niezawodności ich działania
 • Prowadzenie pisemnych raportów przebiegu z dyżuru w celu dokumentowania zaistniałych incydentów i zdarzeń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o kierunku telekomunikacja, teleinformatyka, informatyka, teletechnika
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi urządzeń sieci oraz bezpieczeństwa TI.
 • Znajomość działania sieci IP, telefonii analogowej oraz IP
 • Znajomość oprogramowania systemowego i biurowego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego przy obsłudze i konfiguracji urządzeń sieciowych
 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • Szkolenia z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacji Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej (w zakresie Eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji grupie G1 o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV)
 • Kursy CISCO, kursy z obsługi urządzeń i usług sieci TI oraz bezpieczeństwa sieci TI
 • Znajomość systemu MAXIMO w zakresie obsługi

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zaświadczenie lub oświadczenie lub informacja o wykazie przedmiotów zawodowych na świadectwie szkoły dotycząca przeszkolenia z obsługi urządzeń sieci oraz bezpieczeństwa TI
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie szkoleń i kursów z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Kopia świadectwa kwalifikacji Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej
 • Kopie szkoleń i kursów CISCO, kursy z obsługi urządzeń i usług sieci TI oraz bezpieczeństwa sieci TI

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok 2350,- zł. 
Planowana data zatrudnienia: 02.05.2019 r.
 
Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie”.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-53-39.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Chełm

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna