Inspektor
Drawsko Pomorskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw z zakresu prawa budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim

Warunki pracy

praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współdziałanie z organami administracji architektoniczno- budowlanej i organami kontroli państwowej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • współpraca w przygotowaniu decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrofy budowlanej
 • wykonywanie czynności inspekcyjno- kontrolnych realizowanych i zrealizowanych obiektów budowlanych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane, na kierunku budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej znajomości komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego
 • wykształcenie: wyższe ukończone studia inżynierskie na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcyjno- budowlana
 • wykształcenie: wyższe
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
 • zdolność samodzielnego, analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji
 • obsługa programów komputerowych- system Windows: Word, Exel
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, fax, kserokopiarka

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim
  ul. Obr. Westerplatte 11
  78-500 Drawsko Pomorskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w w/w terminie w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim przy ul. Obr. Westerplatte 11 w godzinach od 7:00- 15:00

Inspektor

Drawsko Pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna