Inspektor
Kalisz
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w wydziale planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami

Warunki pracy

 praca o charakterze administracyjno-biurowym
 praca w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym dniu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy
 obsługa komputera powyżej 4 godzin dobowej normy czasu pracy
 praca jest związana z kontaktami z klientami zewnętrznym
 konieczność przemieszczania się po terenie urzędu
 nieliczne krajowe podróże służbowe
 stanowisko pracy usytuowane na II piętrze w budynku wielokondygnacyjnym
 brak usprawnień architektonicznych dla osób dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych (brak w budynku windy oraz pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych)
 narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, telefon, urządzenia biurowe
 oświetlenie: naturalne i sztuczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zestawienia jednostek przewidzianych do militaryzacji na terenie działania wojskowej komendy uzupełnień, do których w czasie pokoju nadaje się przydziały organizacyjno – mobilizacyjne
 • prowadzenie aktualnego wykazu jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji uprawnionych do prowadzenia reklamacji
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, Policją, Pocztą Polską, jednostkami wojskowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i organizacji akcji kurierskiej
 • uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy i pracownikami RON
 • udział w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań oraz meldunków dotyczących zasobów rezerw osobowych
 • wprowadzanie danych oraz bieżące aktualizowanie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych w SI „SPIRALA-ZINT” w zakresie ewidencji żołnierzy rezerwy
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień wojskowego komendanta uzupełnień, w sprawach dotyczących prowadzonych spraw administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość pracy sztabowo-biurowej
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs komputerowy
 • kurs obsługi klienta
 • obsługa systemu teleinformatycznego SPIRALA – ZINT, MILNET-Z, ARCUS
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie świadectw pracy /lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu/ oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie tj. świadectwa, dyplomy ukończonych szkół, oraz zaświadczenia, certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń, itp
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi klienta
 • potwierdzenie umiejętności obsługi systemu teleinformatycznego SPIRALA – ZINT, MILNET-Z, ARCUS
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
  62-800 Kalisz, Plac Św. Józefa 5

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
 oferty można składać osobiście w kancelarii jawnej w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą, mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zastosowaniu podpisu elektronicznego lub z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP;
 oferta powinna zawierać nazwę stanowiska oraz dane kontaktowe kandydata: numer telefonu, adres do korespondencji;
 warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń;
 proces naboru składa się z II etapów:
ETAP I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wstępna selekcja ofert,
ETAP II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu w formie wywiadu osobowego, pytań merytorycznych, testu pisemnego oraz sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi komputera;
 osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione pisemnie o terminie kolejnego etapu postępowania związanego z naborem;
 oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie urzędu, data nadania w formie elektronicznej lub data stempla pocztowego);
 nie przesyłać oryginałów dokumentów;
 dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy;
 oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
 wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto 2610,00 zł + dodatek za staż pracy;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261612832, 261612835, 261612838.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kalisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna