Inspektor
Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów,
- stres związany z bezpośrednią obsługą klienta,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pod nadzorem przełożonego lub osoby nadzorującej jego pracę (koordynatora) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie/opracowywanie projektów decyzji i postanowień m.in. w zakresie gospodarowania nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa, komunalizacji, regulacji stanów prawnych dróg, uwłaszczania państwowych osób prawnych,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń wojewody, jako formę wyrażenia zgody dla organów administracji publicznej wnioskujących w sprawie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • pod nadzorem przełożonego lub osoby nadzorującej jego pracę (koordynatora) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu nieruchomości kościelnych i związków wyznaniowych oraz przygotowywanie dokumentacji na potrzeby udziału Wojewody Lubelskiego w postępowaniach toczących się przed komisjami regulacyjnymi i majątkowymi przy MSWiA,
 • pod nadzorem przełożonego lub osoby nadzorującej jego pracę (koordynatora) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym dokonywanie podziału środków finansowych z budżetu Wojewody Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy oraz porozumień w sprawie realizacji zamówienia na wykonywanie remontów obiektów grobownictwa wojennego, finansowanych ze środków Wojewody Lubelskiego, zezwalanie na przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych,
 • archiwizowanie dokumentacji stanowiącej akta sprawy zgromadzonej/wytworzonej na wieloosobowym stanowisku pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • studia podyplomowe z wyceny nieruchomości lub zarządzania nieruchomościami,
 • doświadczenie zawodowe w administracji,
 • wiedza w zakresie wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce w tym korzystania z orzecznictwa sądowego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • asertywność;
 • sumienność;
 • dokładność;
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2750 – 2900 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: marzec 2020 r.

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów o których mowa w dokumentach niezbędnych będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).

Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.
Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Inspektor

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna