Inspektor
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi administracyjnej
Kapitanat Portu Hel

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- podjazd
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wypływającej kapitanatu portu
 • organizowanie zaopatrywania pracowników kapitanatu portu w odzież ochronną i roboczą oraz w posiłki profilaktyczne; prowadzenie ewidencji w tym zakresie
 • wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej w zakresie realizacji zadań kapitanatu
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji absencji pracowników
 • przygotowywanie informacji dotyczącej stanu zasobów wykorzystywanych w bieżącej działalności kapitanatu oraz zgłaszanie zapotrzebowania do komórki zaopatrzeniowej
 • sporządzanie pism i innych dokumentów w zakresie realizacji powierzonych obowiązków
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze praca biurowa
 • znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań
 • przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracja publiczna
 • wykształcenie: średnie profilowe kierunek: administracja, ekonomia, rachunkowość
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze -

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 685,21 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 675 06 18, 58 355 31 74

Inspektor

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna