Inspektor
Giżycko
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Dziale Inspekcji, Delegatura w Giżycku

Warunki pracy

- praca w systemie zmianowym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych; praca w terenie (w różnych warunkach architektonicznych i pogodowych); wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne; prowadzenie samochodu służbowego; możliwość zagrożenia korupcją; praca wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, odporności na stres i sprawności fizycznej; prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz warunków określonych w decyzjach administracyjnych; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego; budynek i otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz kontroli przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska.
 • Prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów: zarządzeń pokontrolnych, postanowień, decyzji administracyjnych (również dotyczących administracyjnych kar pieniężnych), zawiadomień oraz sporządzanie pism do podmiotów kontrolowanych, odpowiedzi dla osób skarżących, stron postępowania administracyjnego.
 • Przygotowywanie całościowych informacji dotyczących kontrolowanych podmiotów dla innych organów lub służb (np. GIOŚ, Wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego, inne organy administracji publicznej);
 • Nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz wnioskowanie o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku.
 • Współpraca z organami ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.
 • Wnioskowanie o podjęcie decyzji wstrzymującej działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska.
 • Podejmowanie decyzji dotyczących potrzeby wykonania właściwych badań środowiskowych i nadzoruje pobór prób przez akredytowane laboratorium.
 • Analizowanie pod względem merytorycznym wyników badań i pomiarów
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji kontrolnej w Informatycznym Systemie Kontroli.
 • Współdziałanie z innymi służbami kontrolnymi, administracją rządową, samorządową oraz z innymi przedstawicielami Inspekcji Ochrony Środowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców,
 • znajomość ustawy o odpadach,
 • znajomość ustawy Prawo Wodne,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat. B),
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska i pokrewne
 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw i umiejętność ich stosowania,
 • wysoka sprawność fizyczna (obsługiwanie ciężkiego sprzętu terenowego pomiarowego, wspomagającego działania kontrolne),
 • dyspozycyjność (możliwość pracy w nietypowych godzinach i w godzinach nadliczbowych),
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • odpowiedzialność i umiejętność współpracy z zespołem
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o znajomości ustaw i aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w wymaganiach niezbędnych;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne. Kandydaci wyłonieni w I etapie zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu wiedzy.
II/III etap - test wiedzy / lub rozmowa kwalifikacyjna do którego/ej zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.
Test wiedzy może obejmować pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej
w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
Urząd nie zwraca ofert zgłoszonych do naboru. Niewykorzystane oferty są zniszczone po 3 miesiącach
od dnia wyłonienia kandydata.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Na ofercie prosimy koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 612 34 65
Inspektor
Giżycko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna