Praca Informatyk

Dodano: 18.10.2021
Informatyk
Lublin
Kuratorium Oświaty w Lublinie

Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
w Zespole Obsługi Informatycznej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, - urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Kuratorium Oświaty, w tym: sieci informatycznej LAN i WAN, sprawuje nadzór nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urzadzeń infrastruktury teleinformatycznej,
 • zapewnia bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz danych gromadzonych w Urzędzie,
 • nadzoruje i uczestniczy w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym: w rozwoju systemu informatycznego, w monitorowaniu rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w Kuratorium, uczestniczy w planowaniu i opracowywaniu kierunku rozwoju systemu informatycznego,
 • nadzoruje i uczestniczy w pracach związanych z wprowadzaniem nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestniczy w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi,
 • nadzoruje funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • dokonuje napraw bieżących oraz usuwa usterki sprzętu komputerowego,
 • sprawuje nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, itp.).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym
 • wiedza z dziedziny informatyki, telekomunikacji, bezpieczeństwa informacji
 • znajomość budowy sprzętu informatycznego oraz protokołów sieciowych
 • umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych (switch, router, UTM)
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych (rodzina systemów Windows oraz Windows Server)
 • dobra znajomość programów biurowych (Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki, teleinformatyki lub pokrewne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego w informatyce
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. 3 Maja 6
  20-950 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.400 - 3.600 zł. Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – informatyk w Zespole Obsługi Informatycznej Kuratorium Oświaty w Lublinie”. Techniki naboru: 1. weryfikacja formalna, 2. analiza merytoryczna aplikacji, 3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 81 53-85-231, 81 53-85-267 lub 81 53-85-275.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Informatyk
Lublin
Służba Cywilna