Główny specjalista do spraw legislacji
Warszawa
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Legislacji, Departament Prawny

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój znajduje się na II piętrze w części „B”; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnętrz;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem prawnym i redakcyjnym, przygotowywanych w merytorycznych komórkach organizacyjnych ministerstwa.
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu działu „zdrowie” w celu wyjaśnienia zagadnień prawnych na pisemny wniosek komórek organizacyjnych MZ i podmiotów zewnętrznych.
 • Uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach Komisji Prawniczych.
 • Opiniowanie projektów konwencji, porozumień, umów międzynarodowych oraz wniosków o ich podpisanie, kierowanych do Rady Ministrów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze i ukończona aplikacja legislacyjna lub wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • wiedza systemowa z zakresu działu „zdrowia”
 • znajomość zasad techniki prawodawczej, ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analizy aktów prawnych i argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
  z dopiskiem: „główny specjalista ds. legislacji w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Legislacji w Departamencie Prawnym - poz. 1941”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo/ Praca, wolontariat, praktyki i staże.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr: 22 63 49 276.
Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje o metodach i technikach naboru. Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Główny specjalista do spraw legislacji

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna