Główny księgowy
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w komórce ds. Finansowo-Księgowych

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, z dostępem do światła dziennego,
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu poprzez sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrolowanie dokumentów, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych,
 • Wykonywanie dyspozycji (podpisywanie przelewów i dokumentów gotówkowych) środków pieniężnych, w celu zapewnienia terminowych płatności,
 • Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz finansowych, w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, wyeliminowania zaciągania zobowiązań ponad planowane wydatki,
 • Nadzorowanie i kierowanie pracą Komórki ds. Finansowo-Księgowych, w celu zapewnienia sprawnej obsługi finansowo-księgowej Inspektoratu,
 • Sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych oraz finansowych, w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań,
 • Dokonywanie analiz sprawozdań budżetowych i finansowych, w celu niedopuszczenia do przedawnienia roszczeń oraz wyeliminowanie ewentualnych odsetek od nieterminowych płatności,
 • Nadzorowanie regulowania zobowiązań Inspektoratu,
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki. w celu zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia rachunkowości i obsługi finansowo-ksiegowej Inspektoratu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
<br>lub
<br>b) średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, 
<br>lub
<br>c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
<br>lub
<br>d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
<br>
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww.ustaw;
 • znajomość KPA;
 • znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość przepisów i zasad dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych;
 • odpowiedzialność;
 • sumienność;
 • rzetelność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność obsługi programów biurowych i księgowych;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  z dopiskiem "Główny Księgowy"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-69-75.

Główny księgowy

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna