Główny księgowy
Gdańsk
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Wydziale ds. Finansowych i Administracyjno-Kadrowych

Warunki pracy

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka,
• pokój biurowy mieści się na V piętrze budynku pięciopiętrowym, winda dojeżdża do IV piętra,
• brak podjazdów, przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych,
• toalety dostosowane do osób niepełnoprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa finansowo-księgowa Urzędu. Gospodarowanie finansami Urzędu w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z planem finansowym
 • wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi
 • prowadzenie rachunkowości Urzędu w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości.
 • przygotowywanie planu finansowego Urzędu wg zestawienia dochodów i wydatków w układzie zadaniowym oraz opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków, prowadzenie bieżącej kontroli jego wykorzystania
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących w/w operacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, oraz okresowych analiz z realizowanych zadań
 • przygotowywanie propozycji i opracowywanie projektów zmian do budżetu Wojewody w zakresie zadań realizowanych przez Urząd
 • administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych, systemów informatycznych np. Systemu Bankowości Elektronicznej NBP, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacji PŁATNIK

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne lub wpis do rejestru biegłych rewidentów, posiadanie certyfikatu księgowego lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego 6 lat doświadczenia w księgowości w przypadku wykształcenia średniego lub 3 lata doświadczenia w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego
 • • biegła znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • • praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa)
 • • znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych oraz prawa zamówień publicznych
 • • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • • umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji
 • • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
 • • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • • korzystanie z pełni praw publicznych
 • • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości w podmiotach sektora finansów publicznych
 • • komunikatywność,
 • • odpowiedzialność,
 • • terminowość i rzetelność,
 • • zdolność analitycznego myślenia
 • • umiejętność obsługi komputera
 • • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (tylko w przypadku złożenia życiorysu wraz ze zdjęciem)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w sekretariacie na IV, pokój nr 514
  ul. Dyrekcyjna 2-4 , 80-852 Gdańsk

  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko głównego księgowego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail LUB numer telefonu.

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu wiedzy.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
• rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 5000 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 301-62-67 wew. 39.

Główny księgowy

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna