Główny księgowy
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Zespole Finansowo - Księgowym

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie urzędu,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie sprządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w celu zapewnienia: - właściwego przebiegu operacji gospodarczych; - sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
 • prowadzenie i koordynowanie księgowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej w celu zapewnienia: - terminowego przekazywania rzetelenych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów; - prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych (m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy); - udzielanie wyjaśnień komórkom kontroli wewnętrznej i organom kontroli zewnętrznej;
 • nadzorowanie prac i realizowanie zadań z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne (samodzielne stanowisko kasowe) i kierowanie pracą podległych pracowników w celu prawidłowego ewidencjonowania i rozliczenia środków budżetowych;
 • nadzorowanie nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego dysponenta III stopnia oraz harmonogramu dochodów i wydatków;
 • akceptowanie umów zawieranych przez Inspektorat w celu zapewnienia środków na ich realizację;
 • nadzorowanie gospodarki kasowej w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz działań egzekucyjnych w celu zapewnienia terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań;
 • sprawdzanie i zatwierdzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu w celu przekazania dysponentowi głównemu rzetelnych informacji z wykonania budżetu dysponenta III stopnia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ekonomii lub średnie ekonomiczne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych administracji publicznej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub 6 lat doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych administracji publicznej w przypadku posiadania wykształcenia średniego.
 • znajomość ustaw: rachunkowości, o finansach publicznych, budżetowej, prawo zamówień publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność kształtowania relacji interpersonalnych;
 • odporność na stres;
 • umiejętność organizowania pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie spraw płacowych .
 • wykształcenie: wyższe lub średnie: specjalność rachunkowość budżetowa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności intytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
  ul. Powstańców 41a
  40 - 024 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 606-33-08. Część treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Główny księgowy

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna