Główny księgowy
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Dział Finansowy

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu. Obsługa klienta zewnętrznego. Reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka).
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Miejsce pracy mieści się na II piętrze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi o odpowiedniej szerokości, brak windy, brak oznaczeń dla osób niewidomych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracą Działu Finansowego celem zapewnienia efektywnego, rzetelnego i terminowego wykonywania zadań przez Dział.
 • Kontroluje i analizuje operacje gospodarcze i finansowe realizowane przez Wojewódzki Inspektorat w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującym planem finansowym.
 • Kontroluje kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi rachunkowość Wojewódzkiego Inspektoratu w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Inspektoratu.
 • Sporządza sprawozdawczość budżetową oraz analizuje i ocenia realizację budżetu w celu dostarczenia dokładnej informacji finansowej Wojewódzkiemu Inspektorowi.
 • Nadzoruje prawidłowe i terminowe ściąganie należności i regulowanie zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej gospodarki finansowej w obszarze zadań objętych budżetem Inspekcji.
 • Nadzoruje właściwe i terminowe rozliczanie inwentaryzacji w celu właściwego nadzoru nad majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu.
 • Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, kontroli zarządczej, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu w tym obszarze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne; ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub osoba wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń spolecznych, zamówień publicznych.
 • Znajomość aktów wykonawczych do ustawy o służbie cywilnej, w szczególności dotyczących pierwszej oceny, oceny okresowej oraz zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Organizacja pracy i orietacja na osiąganie celów.
 • Umiejętność współpracy.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Planowanie i myślenie startegiczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętnosć obsługi systemu informatycznego (modułu FK) klasy ERP firmy QNT, TREZOR, systemu bankowości elektronicznej NBP, programu PŁATNIK.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko Główny Księgowy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Grabowa 1A
  40-172 Katowice
  lub składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie-pokój nr 312 (II piętro) z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko Główny Księgowy"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wzór oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajduje się na stronie internetowej inspekcji: http://piorin.gov.pl/sl-ogloszenia/sl-praca/.
Zostanie przeprowadzony test wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w kopercie z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko Główny Księgowy". Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Będziemy kontaktować się drogą telefoniczną lub e-mailową tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszych etapów. Brak odpowiedzi do 18.07.2018r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym wysokość proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefony 32 351 24 13.

Główny księgowy

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna