Audytor wewnętrzny
Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
w Biurze Kontroli Wewnętrznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca pod presją czasu,
 praca związana z wystąpieniami publicznymi np. prezentacja wyników audytu,
 praca wymaga szczególnej koncentracji, samodzielności oraz umiejętności argumentowania i przekonywania,
 praca charakteryzuje się różnorodnością i złożonością badanych zagadnień,
 większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,
 praca administracyjno - biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
 w przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego lub z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, w siedzibie urzędu, w budynku wielopiętrowym,
 podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
 budynek wyposażony jest w windy - klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
 pomieszczenia higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 praca w pokojach wieloosobowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie samodzielnie lub w zespole zadań audytowych o charakterze zapewniającym, wynikających z rocznego planu audytu wewnętrznego oraz zleconych poza planem audytu,
 • w ramach przeprowadzania zadania audytowego: opracowywanie programów audytów wewnętrznych, przeprowadzanie analizy ryzyka w obszarach objętych audytem, określanie celu zadania oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego, ustalanie narzędzi badawczych i przeprowadzanie czynności audytowych, formułowanie zaleceń w stosunku do zbadanych obszarów, wymagających usprawnień, sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, monitorowanie realizacji zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających po upływie terminów realizacji zaleceń, w tym: analizowanie wyjaśnień audytowanych, weryfikowanie wprowadzenia zaleceń i sporządzenie notatki informacyjnej,
 • przeprowadzanie samodzielnie lub w zespole zadań o charakterze doradczym wynikających z rocznego planu audytu wewnętrznego oraz zlecanych poza planem, w tym: formułowanie opinii i wniosków usprawniających funkcjonowanie jednostki,
 • opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego oraz rocznych sprawozdań z przeprowadzonego audytu dla Generalnego Dyrektora,
 • dokonywanie przeglądów procesów w jednostce oraz analizowanie i ocena ryzyka we wszystkich obszarach działania Urzędu, w tym: sporządzanie planów strategicznych i rocznych audytu wewnętrznego,
 • realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości świadczonych usług audytowych, zgodnie z określonymi procedurami wewnętrznymi, w tym: opracowywanie sprawozdań z realizacji Programu, przeprowadzanie przeglądów i aktualizacja Programu,
 • przeprowadzanie przeglądów i aktualizacja procedur audytu wewnętrznego,
 • opracowywanie informacji i materiałów wymaganych przez Ministra Finansów, komitet audytu w ministerstwie właściwym ds. transportu, kontrolerów i audytorów zewnętrznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 • wiedza z zakresu: finansów publicznych, metodologii audytu wewnętrznego, oceny jakości audytu wewnętrznego, metod identyfikacji i analizy ryzyka oraz technik zarządzania ryzykiem w działalności instytucji,
 • znajomość ustaw: rachunkowości; prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zarządzania organizacją,
 • posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne lub inżynieryjne o specjalności - budowa dróg,
 • studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem,
 • przeszkolenie z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych,kodeksu postępowania administracyjnego, zasad funkcjonowania administracji publicznej, zarządzania organizacją, metod identyfikacji i analizy ryzyka oraz technik zarządzania ryzykiem w działalności instytucji, zagadnień związanych z pracą w grupach,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – B1,
 • asertywność, umiejętność przedstawiania kwestii wrażliwych, argumentowania i przekonywania, umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz umiejętne wyciąganie wniosków,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • kreatywność,
 • umiejętność działania w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • kopia uprawnień audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym BKW 2)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
 weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
 pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej z zakresu: audytu wewnętrznego, finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, postępowania administracyjnego oraz specyfiki działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 rozmowa kwalifikacyjna z 5 osobami, które uzyskają najlepsze wyniki z części pisemnej postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy 5 lokatę uzyska dwóch lub więcej kandydatów z taką samą ilością punktów, wszyscy oni zostaną zaproszeni przez Komisję Rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną,
 zastrzega się możliwość poproszenia kandydatów o przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną prezentacji ze wskazanego obszaru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dane osobowe kandydatów/tek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375-88-20

Audytor wewnętrzny

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna