Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Pracownia Badań Chemicznych

Warunki pracy

- praca laboratoryjna, w godzinach 8.15-16.15,
- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,
- kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi,
- obsługa sprzętu laboratoryjnego,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda przy schodach wejściowych,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w budynku brak jest windy i podjazdów,
- pracownia Badań Chemicznych zlokalizowana jest na II piętrze,
- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz chemicznych zgodnie z zasadami obowiązującymi laboratorium akredytowane (zgodnie z systemem zarządzania laboratorium),
 • opracowywanie wyników badań chemicznych,
 • przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie próbek do badań,
 • przygotowywanie stanowiska pracy do badań laboratoryjnych,
 • uczestnictwo w opracowywaniu procedur badawczych w ramach Pracowni Badań Chemicznych,
 • przygotowywanie danych do sporządzenia zapotrzebowania na materiały niezbędne do wykonywania badań w ramach Pracowni,
 • sporządzanie sprawozdań (miesięczne, kwartalne, roczne) z ilości wykonanych badań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe: chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne
 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • w przypadku lekarza weterynarii – prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym
 • wykształcenie: brak
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pracy w systemie jakości zgodnie z ISO 17025
 • staranność, dokładność, samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w przypadku lekarza weterynarii - kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie nie starsze niz 6 m-cy przed złożeniem aplikacji)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
- Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).
- Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
- Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
- Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.550 zł.
- Dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.

Informacje dotyczące rekrutacji w WIW z/s w Siedlcach znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.wiw.mazowsze.pl w zakładce „Praca”.

UWAGA:
Dokumenty można:
- składać osobiście w kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 48684”),
- przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 48684”),
- przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (temat wiadomości: „oferta pracy nr 48684”). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym),
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Aplikuj (temat wiadomości: „oferta pracy nr 48684”). W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/ kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W celu upewnienia się, że wiadomości zostały odebrane pomyślnie proszę o zaznaczenie opcji potwierdzenia dostarczenia i przeczytania poczty lub proszę o kontakt telefoniczny z działem kadr (tel. 25/63-264-59 w.33)

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna