Asystent
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent
w Laboratorium Oceny Nasion

Warunki pracy

- praca w laboratorium biologicznym,
- obsługa aparatury i wyposażenia laboratoryjnego stosowanego w diagnostyce oraz biurowego (komputer, drukarka, skaner),
- kontakt z materiałem roślinnym i odczynnikami chemicznymi,
- duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań,
- praca pod presją czasu,
- kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami,
- bariery architektoniczne: brak podjazdów, wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz laboratoryjnych nasion,
 • przygotowywanie zaplecza technicznego do prac analitycznych,
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Laboratorium,
 • udział w kontrolach prowadzonych przez laboratorium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe biologiczne, rolnicze lub ogrodnicze
 • wiedza z zakresu botaniki i mikrobiologii,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość jęyka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, ogrodnictwem,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • dokładność, staranność,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium biologicznym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Grunwaldzka 250 B
  60-166 Poznań
  Kadry

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61/8605920.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą ze względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Asystent

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna