POL-KRES EDWOOD

2 Dodaj merytoryczną opinię
POL-KRES EDWOOD
counter
2 123 137 5 1

Opinie o POL-KRES EDWOOD

Pracodawca

 Aktualność
"Mam świadomość, że nie jestem tu dla siebie ani dla zaspokojenia swoich ambicji, ale dla ludzi, którzy czekają na pomoc. Nie mogę zawieść, muszę pokazać, że zawsze warto walczyć, nawet jeśli wygrana wydaje się niemożliwa"

-Valerjan Romanovski                                                 
(ambasador fundacji DKMS,                                     
propagator dawstwa komórek macierzystych,
członek zespołu "Oswajamy Żywioły")                 


Firma Pol-Kres EdWOOD miała przyjemność wspierać ekspedycję Pana Romanovskiego i jego zespołu do najzimniejszego zakątka świata, do Jakucji. 

Zobaczcie proszę jakie możliwości ma ludzkie ciało... 

Pomocna?
TakNie
Pytanie Nowy wpis
Użytkownicy czekają na odpowiedź 2 dni.
 Pytanie

Firmy coraz częściej dostrzegają pozytywny wpływ dobrej atmosfery na efektywność pracowników. Czy podobnie jest w POL-KRES EDWOOD?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
Jolka Nowy wpis
Kandydat
 Pytanie

Czy potrzebujecie kobiet do pracy?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
Nowy wpis

Pracodawca

@Jolka

Witam, aktualnie nie mamy wakatów, jednak zachęcam do złożenia CV na praca@edwood.pl lub w siedzibie naszej firmy. W przypadku kiedy będziemy potrzebowali nowych pracowników z Pani kwalifikacjami na pewno się odezwiemy. Pozdrawiam.

Pomocna?
TakNie
Jolka Nowy wpis
Użytkownicy czekają na odpowiedź 33 dni.
Klient
 Pytanie

Dzień dobry, potrzebujecie może kobiety do pracy?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
Karolina
Kandydat
 Pytanie

Czy aktualnie poszukują Państwo kobiet do pracy?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Pracodawca

@Karolina

Witam, aktualnie nie mamy wakatów, jednak zachęcam do złożenia CV na praca@edwood.pl lub w siedzibie naszej firmy. W przypadku kiedy będziemy potrzebowali nowych pracowników z Pani kwalifikacjami na pewno się odezwiemy. Pozdrawiam.

Pomocna?
TakNie

Pracodawca

 Aktualność
"Mam świadomość, że nie jestem tu dla siebie ani dla zaspokojenia swoich ambicji, ale dla ludzi, którzy czekają na pomoc. Nie mogę zawieść, muszę pokazać, że zawsze warto walczyć, nawet jeśli wygrana wydaje się niemożliwa"

-Valerjan Romanovski                                                 
(ambasador fundacji DKMS,                                     
propagator dawstwa komórek macierzystych,
członek zespołu "Oswajamy Żywioły")                 


Firma Pol-Kres EdWOOD miała przyjemność wspierać ekspedycję Pana Romanovskiego i jego zespołu do najzimniejszego zakątka świata, do Jakucji. 

Zobaczcie proszę jakie możliwości ma ludzkie ciało... 

Pomocna?
TakNie
Pytanie
 Pytanie

Czy rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w siedzibie firmy POL-KRES EDWOOD?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Pracodawca

@Pytanie

Witam, tak, rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie firmy.

Pomocna?
TakNie

Pracodawca

 Aktualność
KOLONIE DLA DZIECI 2020 - INFORMACJA

  Otrzymaliśmy potwierdzenie, że organizator spełnia wszystkie wymogi wskazane
w rozporządzeniu, dlatego realizacja obozu ma odbyć się bez zakłóceń, jednak 


z ograniczoną liczbą uczestników max 60 osób.


Do dnia 16.06.2020 r.proszę o potwierdzenie lub wycofanie z uczestnictwa.
W przypadku rezygnacji dużej liczby osób listę uzupełnimy o osoby z listy rezerwowej (można zgłaszać dzieci wcześniej nie zapisane)

NIEZBĘDNYM WARUNKIEM UDZIAŁU DZIECKA W/W OBOZIE W TERMINIE WCZEŚNIEJ USTALONYM BĘDZIE ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU SIĘ i AKCEPTACJI  wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. 
DOKUMENTY do pobrania w pok. nr 3 u Moniki Kuszneruk lub u innych osób w biurze (Tartak, Lotnisko, Sekretariat). 
Podpisane oświadczenia w kolejności zgłoszeń będą tworzyły NOWĄ listę dzieci na wyjazd. Przyjmujemy w 1 kolejności osoby już zapisane z wypełnionymi kartami kolonijnymi. Proszę pamiętać, że miejsc jest mniej niż zakładaliśmy więc nie należy zwlekać z deklaracjami. 
Bardzo proszę szczegółowo zapoznać się z wytycznymi, i dopiero po omówieniu ich z dzieckiem podjąć decyzję. Lista ostateczna zostanie podana 17-18.06.2020 r. 

pytania / zapisy - 605735550 – Monika Kuszneruk


W razie braku deklaracji odpowiedniej ilości osób zastrzegamy możliwość odwołania wyjazdu.


Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Celem wdrażanych procedur jest:
 Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
 Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.
 Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.
II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.
III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.
I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku
Uczestnicy wypoczynku:

1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku
Warunki zakwaterowania:

1. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
3. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę.
4. Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 5. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
6. Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
7. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
8. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
9. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
10. Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
11. Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.
12. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
13. Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu.
14. Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie wypoczynku, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie).
15. Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
16. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. życia).
17. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
18. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
19. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.
Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).
Wyżywienie:
1. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.
2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.
4. Stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
5. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
6. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.
7. W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.
Transport uczestników:
1. Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.
2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.
Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):
1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.
2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur. 3. Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.
4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
5. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
6. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.
7. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.
8. Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
9. Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
10. Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
11. Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).
12. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia. W przypadku występowania u kadry wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas wypoczynku.
Realizacja programu:
1. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
2. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
3. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę. 5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
6. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
7. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
8. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.
9. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.
Higiena:
1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:
1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
3. Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w obiektach lub namiotach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
4. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
5. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.
6. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.
7. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.
III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku
1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem
1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.
Załączniki – instrukcje:
 mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/


OŚWIADCZENIE

JA NIŻEJ PODPISANY(A) OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM(ŁAM) SIĘ Z WYTYCZNYMI GIS, MZ I MEN DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY I ŚWIADOMY(A) OGRANICZEŃ Z TYM ZWIĄZANYCH WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA (DZIECI) (podać imiona i nazwiska)

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

W WYPOCZYNKU NA OBOZIE LETNIM

OSTRZYCE-KASZUBY W DNIACH 31.07-07.08.2020

Pomocna?
Tak1Nie1
Maro
Pracownik

(usunięte przez administratora)Z roku na rok coraz gorzej się pracuje, ludzie odchodzą, a nikt nie wyciąga żadnych wniosków i konsekwencji wobec ludzi zarządzających… większość kompetentnych ludzi już zwolnili lub sami odeszli jak widzieli co się dzieje i z kim trzeba pracować... Niestety brak kompetencji przełożonych zniechęca... Jeśli ktoś szuka porządnej, uczciwej firmy, której zależy na pracowniku i ukształtowaniu jego kompetencji, to niestety nie ta firma. Tu liczy się wyciskanie ostatnich soków z zatrudnionych i co za tym idzie cięcie kosztów na pracownikach. Wypłaty są słabe a premie przewijają się tylko w miejskich legendach. Polecam firmę tylko osobom, które chcą wyrobić dniówkę bez konieczności zapoznawania się z wiedzą - tutaj jest to możliwe :) Generalnie w firmie pozostają osoby bez większych horyzontów finansowych i ambicjonalnych. Jest to odpowiednie miejsce dla ludzi którzy zatrzymali się sto lat za murzynami i nie przeszkadza im polityka firmy pod nazwą CEBULA, która tutaj akurat kwitnie puszczając szczypiorek pod sam sufit :)

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
KaKa
Pracownik
@Maro

Maro, coś Ci się pomieszało. Jeżeli przychodzisz do pracy, aby "wyrobić dniówkę" i nawet nie przejawiasz chęci "zapoznania się z wiedzą" (stąd wiesz, że "tutaj jest to możliwe") - to o premii możesz tylko marzyć i słuchać "w miejskich legendach". Jaka praca, taka płaca - proste. Może to nie "brak kompetencji przełożonych" nie "ukształtowało" Twoich kompetencji - może Ty zwyczajnie nie nadążasz i stąd tak niefrasobliwie wystawiasz opinie na temat polityki firmy i ludzi nią zarządzających - zastanów się nad tym. Życzę Ci powodzenia w nowej pracy, abyś bardziej zaangażował się w jej wykonywanie, a nie bujał w obłokach i snuł fantastyczne wizje na temat Twojego ulubionego warzywka:)

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
tomek
Kandydat
 Pytanie

Jak wygląda praca na produkcji? Są teraz przyjęcia?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Pracodawca

@tomek

Praca w systemie dwuzmianowym: I zmiana - 7.00-15.15 II zmiana - 15.30-23.30 Aktualnie poszukujemy operatora wózka widłowego i dozorcy.

Pomocna?
TakNie
Pracownik

Edwood mam pytanie czy znalazla by sie praca dla mnie?? Mam uprawnienia na sownice, wuzki widlowe, ukonczone szkolenia bhp, informatyczne i jezykowe. Posiadam prawo jazdy kat. B,C.

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Pracodawca

@Pracownik

Witam, Nie mamy u siebie suwnic. Proszę o przesłanie CV na adres praca@edwood.pl lub osobiście ul. Łomaska 86, 21-500 Biała Podlaska. Na pewno się odezwiemy.

Pomocna?
Tak1Nie
Michał
 Pytanie

Mam pytanie odnośnie godzin pracy i przerw ,czy ktoś może mi powiedzieć jak to wygląda?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
ruda
@Michał

praca na dwie zmiany: I - 7.00-15.00; II - 15:30-23:30 przerwy po 5/20/5 minut: I - 9.00; 11.00; 13.00; II - 17.00; 19.00; 21.00

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
zainteresowany
 Pytanie

witam, czy możecie napisać jak wygląda sytuacja w firmie? czy mogą się wypowiedzieć ludzie "ściągnięci z Polski" do pracy? Czy praca w firmie jest stabilna, oraz jak sobie radzi w tych czasach? Jak wygląda praca na stanowisku mistrza/kierownika/technologa/brygadzisty?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
Pająk_powraca
@zainteresowany

Wszyscy, którzy tu przyszli juz odeszli. Przewinęło się kilku dobrych mistrzów ale Prezes (usunięte przez administratora)nie daje rozwinąć skrzydeł i słucha swoich przydupasów, którzy nie mają własnego zdania. Zarobki dobre, nie wiem jak zakład funkcjonuje podczas pandemii. Dobre miejsce aby nauczyć się obróbki drewna.

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
niro
@Pająk_powraca

Masz rację - to dobre miejsce aby nauczyć się obróbki drewna, ale nie tylko. Nigdy nie było problemu ze zgodą na udział w szkoleniach, kursach, targach itp. Zarobki dobre i z tego co się orientuję nie zmieniły się w czasie pandemii. Przewinęło się tu sporo ludzi "ściągniętych z Polski". Niektórzy znaleźli tu swoje miejsce i nadal pracują. Inni (jak ja) musieli odejść ze względów osobistych i teraz z sentymentem myślą o spędzonym tam czasie, jeszcze inni nie zagrzali tu miejsca i odeszli. Pan Edward to twardy zawodnik i czasami trudno z nim współpracować. Jeżeli jednak coś sobą reprezentujesz, masz swoje zdanie i potrafisz je obronić, to będzie cię szanować i liczyć się z tobą. Jeżeli się zdecydujesz i podejmiesz pracę, to bardzo pomogą ci na początku - dadzą mieszkanie, pomogą się zagospodarować, załatwić sprawy urzędowe, itp.

Pomocna?
Tak2Nie
Zgłoś
Rolek
@Pająk_powraca

Hej, trudno powiedzieć czy rotacja o której mówisz jest jakaś nadzwyczajna... produkcja jest strasznie rozbudowana - co klient to inne standardy, na pewno nie łatwo się w tym połapać... ale tak jak mówi @niro niektórzy przyjechali i są, innych już nie ma, bo może nie ogarniali... Co do pandemii - nie było żadnych przestojów, praca wre jak dotąd, jedyną zmianą jest skrócenie czasu pracy o 15 minut co miało zapobiec przemieszczeniu się "corona" miedzy pracownikami różnych zmian. Firma działa już od ponad 20 lat i ciągle brnie do przodu. Dlatego warto przyjechać, zobaczyć i wyrobić sobie własne zdanie. Powodzenia!

Pomocna?
Tak2Nie
Zgłoś
Pytanie
Użytkownicy czekają na odpowiedź 208 dni.
 Pytanie

Czy POL-KRES EDWOOD zatrudnia studentów?

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś
aga

super podejcie do pracowika to trzeba kochac

Pomocna?
TakNie1
Zgłoś
Niko
 Rekomendacja

Czy potrzeba operatora na ładowarki teleskopowe ?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Pracodawca

@Niko

Proszę złożyć swoje CV - możemy mieć pewną propozycję.

Pomocna?
TakNie
Pytanie
 Pytanie

Jaki dress code obowiązuje w POL-KRES EDWOOD?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
KSD
@Pytanie

Na produkcji standard to garnitur, na wyższych szczeblach chodzą we frakach.

Pomocna?
Tak10Nie
Zgłoś

Pracodawca

 Aktualność
ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE WIĘC CZAS COŚ ZAPLANOWAĆ... 

PO RAZ KOLEJNY MAMY OFERTĘ SPECJALNĄ DLA DZIECI NASZYCH PRACOWNIKÓW!


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Pomocna?
TakNie
Polduś

A poza tym stawka jest uzależniona od naszych umiejętności i chęci do pracy!! W każdym razie warto tu pracować.

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
Abcdefg

Witam. Prosiłbym bardzo o podanie przybliżonych stawek na rękę dla operatora wózka jezdniowego podnośnikowego. Z góry dziękuję.

Pomocna?
Tak3Nie
Zgłoś
hijklłmno
@Abcdefg

Stawka najcześciej zalezy od tego jak jeździsz... jk zaczynasz i się uczysz to masz inną stawkę a jak wymiatasz i sam rozładujesz tira szybciej niż 3 innych wózkowych razem to inna ;-)

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś
Elcamino
@Abcdefg

Wózkowy nie tylko jeździ tam wózkiem robi wszystko stawka najniższa lepiej iść na linie Czy deski wrzucać nigdy na wózkowego

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
Abcdefg
@Elcamino

Tzn? Co znaczy wszystko? Zapewne foliowanie palet, wymiana butli gazowych? Zaraz, to jak niby lepsza funkcja, wymagająca obecnie wyłącznie upranień państwowych, jest uważana za najgorszą? To nie ma sensu.. Przecież bez tych wózków cały świat stoi i kwiczy, bo nikt palet po 500kg rękami nie uniesie, ne poda, nie zmagazynuje. Wydaje się że na wózku powinno się zarabiać wgražnie więcej niż szeregowy robotnik. Dlaczego w tej firmie mają mieć tak pod górę? To nawet zarobki tego nie rekompensują? Faktycznie, co chwilę ogłoszenie o wózkowych.. Wózkowym nie może zostać byle patałach, ani firma bez nich nic nie zdziała, więc? Można prosić o rozwinięcie?

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś
wózkowy
@Abcdefg

oczywiscie, że wózkowy zarabia więcej ;-) to , że robi wszystko to znaczy, że poza załadunkiem, rozładunkiem, przewiezieniem palet musi też czasami przygotować paletę do przewiezienia czyli strecz plus taśma - serio, robię to i korona mi z głowy jeszcze nie spadła a w Edwoodzie jestem już ponad 3 lata :D mam niezły ubaw z frustratów którzy uważają, że skoro mają uprawnienia na wózki to już nie mogą wyjść z budy wózka i robić towarzyszących pracy zadań ;-) Jeśli myślisz to fajnei Ci się pracuje, jeśli jesteś do niczego to nara i nie przeszkadzaj nam w pracy :-)

Pomocna?
Tak3Nie
Zgłoś
Barbara
@wózkowy

W EDWOODZIE pracujesz od trzech lat - to całkiem sporo. Mam wobec tego nadzieję, że zechcesz udzielić mi pewnej informacji. Zastanawiałam się, czy firma zapewnia pracownikom pełne ubezpieczenie zdrowotne. Możesz mi coś na ten temat powiedzieć?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
wózkowy
@Barbara

Hmm... no wszystko na legalu, ubezpieczenie itp Teraz widziałem, że Multisport wprowadzają jeszcze :-)

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś
Barbara
@wózkowy

No to znakomicie - bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie interesuje. Zastanawiam się mianowicie, jak to w POL-KRES EDWOOD jest, jeśli chodzi o rozwój zawodowy? Jest on umożliwiony?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
qq
@Barbara

A jak jest w goworku? Wam powinni jakieś szkolenia zrobić, jak zagadywać ludzi na goworku tak, żeby nie odczuli tego jako robota robotów moderatorów. Fatalnie to wychodzi, nie mówię, że Pani ale ogólnie. No chyba, że to serio robot po słowach kluczowych zadaje pytania.

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
Pytanie
Użytkownicy czekają na odpowiedź 417 dni.
 Pytanie

Czy POL-KRES EDWOOD zapewnia kartę multisportu?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś
Mariusz

Straszna i napięta atmosfera, słabe zarobki. Kołchoz. Hałas, chaos, szaleństwo, ciężka praca. .

Pomocna?
Tak2Nie
Zgłoś
Bartosz
@Mariusz

Co masz na myśli pisząc szaleństwo? Skoro zarobki są słabe to może dodatki socjalne jakoś to rekompensują?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Zostaw merytoryczną opinię o POL-KRES EDWOOD - Biała Podlaska

Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia ... Czytaj więcej

POL-KRES EDWOOD